Přihlášení
  Úvod | O nás | Služby | Ochrana osobních dat | Zeptejte se | Kontakt
  Nabízené zboží
 
  Vyhledávání

Výhodné pobyty v lázních
Masáže jako dárek


internetové obchody, elektro, bílé zboží, parfémy

NejNákup.cz porovnání zboží, porovnání eshopů, srovnání jejich cen

Partner Naakup.cz

PobytoveBalicky.czOBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

  
Vymezení základních pojmů
•    "prodávajícím" se rozumí společnost Art On-line s. r. o. ., Hanáckého pluku 10, 
772 00 Olomouc, IČO: 27778410.  
•    "internetový obchod" je internetový obchod www.darkydnes.cz provozovaný 
prodávajícím. 
•    "kupující" je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží, nebo aktivity prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě, telefonicky, nebo e-mailem.
•    "zbožím" se rozumí jakákoliv věc zakoupená prostřednictvím sítě internet v 
internetovém obchodě, telefonicky, nebo e-mailem.
•    "aktivitou" se rozumí jakákoliv služba zakoupená prostřednictvím sítě internet v 
internetovém obchodě,telefonicky, nebo e-mailem.
•    "dárkovým poukazem" se rozumí fyzický doklad o zakoupení aktivity kupujícím prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě,telefonicky, nebo e-mailem
•    “reklamací" je uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které je 
učiněno kupujícím vůči prodávajícímu osobně, písemně nebo e-mailem, a které obsahuje 
identifikaci kupujícího, zboží, popis vady a jejích projevů.
•    “poskytovatelem" je provozovatel aktivity ( třetí strana), pro něhož Art On-line s.r.o. zprostředkovává prodej aktivit formou komise.
•    “obdarovaný" je subjekt, kterému byl kupujícím předán dárkový poukaz.

Úvodní ustanovení 
Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě 
www.darkydnes.cz, který provozuje firma Art On-line s. r. o. ., Hanáckého pluku 10, 772 00 
Olomouc, IČO: 27778410.  Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kupujícího a poskytovatele aktivity. 

Ochrana osobních údajů
Dodavatel garantuje, že získané osobní údaje budou zpracovávány výhradně ve smyslu  
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a budou použity pouze pro  
bezproblémový chod internetového obchodu.

Uskutečněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu darkydnes.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, pro potřeby internetového obchodu darkydnes.cz Získané údaje nebudou poskytnuty třetí straně  
s výjimkou údajů potřebných pro doručení zboží, které budou předány přepravní společnosti a s výjimkou údajů potřebných pro zajištění rezervací aktivit, které budou předány provozovateli.

Veškeré materiály, popisky, fotografie a podobně jsou majetkem Darkydnes.cz nebo třetích
stran se kterými spolupracujeme, informace a fotografie jsou zde umístěny s jejich
 souhlasem, proto nelze používat zde žádné naše informace a materiály bez našeho
 přechozího souhlasu. 


Kupní smlouva

Předmětem této kupní smlouvy je závazek Art On-line s. r. o. zajistit včasnou dopravu 
objednaného zboží a aktivit (dárkových poukazů), na které byla zákazníkem vytvořena závazná objednávka. A to dodáním zboží,nebo aktivit (dárkových poukazů) na místo fakturační, či dodací, je li odlišné od adresy fakturační, a závazek objednávajícího za zboží, nebo aktivity (dárkové poukazy) zaplatit.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu darkydnes.cz jsou závazné.   
Objednávka aktivity(dárkového poukazu), nebo zboží je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí nebo zaplacením objednané aktivity, nebo zboží kupujícím. 
Součástí objednaných aktivit (dárkových poukazů), jsou instrukce pro jejich využití s kontaktem přímo na poskytovatele aktivity.
Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, podmínkami poskytovatele aktivit,  jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. 
Vlastnické právo k aktivitě, nebo zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. 
Objednávka termínu a místa aktivity, podmínky plnění

Objednávku termínu a místa konání aktivity uvedené na dárkovém poukazu je nutné sjednat se společností Art On-line s.r.o., nebo přímo s poskytovatelem aktivity nejpozději do data ukončení platnosti poukazu. Po uplynutí doby platnosti poukazu je tento již neplatný bez náhrady, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 
Art On-line s. r.o. si vyhrazuje právo zrušení plnění aktivity z důvodu nemožnosti plnění poskytovatelem (třetí stranou). V takovém případě bude cena poukazu po jeho předání zpět poskytovateli  vrácena kupujícímu, nebo nabídnuta jiná alternativní aktivita.

Držitel dárkového poukazu má možnost výměny poukazu za poukaz na jinou aktivitu. V případě výběru poukazu nižší hodnoty se rozdíl nevrací. Doba platnosti se výměnou původního poukazu neprodlužuje.

Výměna poukazu nebo prodloužení jeho platnosti je možné pouze před datem ukončení doby platnosti. 

Poskytování některých aktivit je omezeno ročním obdobím a povětrnostními podmínkami. Poskytovatelé  aktivit si vyhrazují právo odmítnout plnění z výše uvedených důvodů. Pro plnění bude navržen zákazníkovi jiný vyhovující termín. Pokud zákazníkovi v době platnosti poukazu nebude umožněno využití plnění aktivity z výše uvedených důvodů, prodlouží se mu platnost poukazu do nejbližší možné doby plnění.

Plnění některých aktivit je omezeno minimálním věkem, který je uveden u popisu aktivity. Pokud bude z důvodu uvedeného minimálního věku služba poskytovatelem odmítnuta, společnost Art On-line  s.r.o. neposkytuje náhradní plnění.

Držitel poukazu by měl z důvodu možných kapacitních problémů poskytovatele (víkend, prázdniny) objednat plnění služby alespoň 14 dní před předpokládaným termínem.

Aktivita bude poskytnuta osobě, která prokáže platným dárkovým poukazem. Dárkový poukaz je platný po uhrazení částky na náš bankovní účet a je přenositelný na jakoukoli osobu, kupující je však povinnen seznámit obdarovaného se všemi jeho právy a povinnostmi 
plynoucích z této kupní smlouvy a podmínkami poskytovatele aktivit. Dárkový poukaz nelze směnit na peníze.

Někteří poskytovatelé aktivit jsou pojištěni pro případ nehody při plnění zákazníkovi. tato informace je uvedena u jednotlivých aktivit na Darkydnes.cz, nebo www stránkách poskytovatelů aktivit. V případě, že u dané aktivity není zmínka o připojištění, není pojistka součástí aktivity.  I když společnost Art On-line s.r.o. pečlivě vybírá poskytovatele aktivit, nemůže zaručit jejich plnění bezpečnostních norem. Kupující, nebo obdarovaný se účastní všech aktivit zprostředkovaných prodávajícím na vlastní odpovědnost a nebezpečí a nemůže činit společnost Art On-line s.r.o. odpovědnou za zranění, ztrátu nebo poničení jeho majetku.

Společnost Art On-line s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu prodejní ceny aktivity (dárkového poukazu) bez předchozího oznámení.Práva a povinnosti smluvních stran

Veškerých aktivit se osoba, která bude čerpat službu či služby, zúčasťňuje pouze na vlastní 
 odpovědnost, je zcela na zvážení osoby, určené k čerpání služby, zdali může ze zdravotního 
 hlediska danou aktivitu absolvovat. Veškerá omezení k dané službě jsou uváděna na našich 
 tránkách www.darkydnes.cz a objednavatel prohlašuje, že je s nimi seznámen a případně s 
 nimi seznámil osobu, která bude danou službu čerpat. Některé služby zahrnují pojištění  
zúčastněné osoby na dané aktivitě, tato informace je rovněž uvedena u jednotlivých služeb 
 na stránkách, v případě, že u dané služby není zmínka o připojištění, není pojistka v balíčku
 služeb.

Odběratel služby se zavazuje prokázat způsobilost k využití aktivity potvrzením o zdravotní
 prohlídce, je li vyžadována. Dále před odebráním služby je odběratel povinnen se prokázat 
originálem dárkového poukazu a je-li to provozovatelem vyžadováno i průkazem totožnosti, 
který musí být platný.


Art On-line s. r. o. nenese žádnou zodpovědnost při zdravotní ujmě odběratele služby

Příjemce služby je povinnen si obstarat všechny potřebné doklady a předložit je na výzvu 
obsluze dané aktivity. Všechny předložené doklady musí být platné. Art On-line s. r. o. 
 nenese žádnou zodpovědnost za případné škody, které byly způsobeny neplatností dokladů.


Seznam potřebných dokladů jako jsou např.  potvrzení o zdravotní způsobilosti – je li 
vyžadováno, a podobně, včetně veškerého soupisu fyzického a jiného omezení Vám bude 
dodáno spolu s balíčkem služeb.

Příjemce služby má povinnost zajistit doprovod na aktivitu odběrateli služby, který je mladší 
18 ti let, osobou starší 18ti let, případně zajistit písemný souhlas rodičů či zákonného 
zástupce odběratele.


Příjemce či odběral služby je povinnen uhradit škody vzniklé poskytovatelům služeb vzniklé
 nedodržením kázně a neuposlechnutí obsluhy dané aktivity a to neprodleně v plné výši. 


Provozovatel si vyhrazuje právo změnit vypsaný termín (i termín rezervace) kvůli klimaticky
 nepříznivým podmínkám. V tomto, má odběratel služby nárok na rezervaci náhradního
 termínu konání aktivity. Ceny a platební podmínky

Smluvní strany akceptují ceny za služby, které jsou dostupné na internetových stránkách
 www.darkydnes.cz,  byly sděleny zákazníkovi telefonicky popřípadě emailem na základě 
jeho objednávky.
Ke zboží, či  balíčku služeb je vždy připojena faktura.Fakturu lze uhradit buďto objednáním 
balíčku na dobírku, vkladem hotovosti na účet či klasickým bankovním převodem. 


Záruka na vrácení zboží
Darkydnes.cz svým zákazníkům poskytuje v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského 
zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodů. 

„Zákazník má právo bez udání důvodu vrátit do 14-ti dnů od obdržení zásilky veškeré zboží a aktivity (dárkové poukazy) ze sortimentu obchodu Darkydnes.cz .

Zjistíte-li bezprostředně po obdržení aktivity (dárkového poukazu) , nebo zboží z našeho obchodu, že vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku zaslány zpět, a to bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 30 dnů. 

Podmínky pro vrácení peněz
1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno 
zákazníkům.
2. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
3. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
4. Vracíme vám pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Zasílejte pouze běžnou 
balíkovou poštou. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.


Záruka skvělých cen
Díky vztahům s našimi partnery – výrobci , nebo přímými dovozci do ČR,  můžeme našim 
zákazníkům nabízet vždy ty nejlepší ceny. Máme tak vždy aktuální informace o dostupnosti 
zboží a okamžitě reagujeme na snížení cen. Záruky na zboží

Záruční podmínky
Firma Art On-line s. r. o.  poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a 
to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem 
stanovená záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Firma Art On-
line s. r. o.  se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazuje bezplatně 
odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno 
výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním 
středisku. 

Záruka se nevztahuje na škody způsobené: 
   - neodborným použitím zařízení
   - mechanickým poškozením nebo opotřebením
   - živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
   - jinými vnějšími vlivy Délka záruky
Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky, u některých produktů může být záruční lhůta 
delší.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1.Zákazník bere na vědomí, že se uvedením nesprávných údajů, vyžadovaných pro  
objednávání zboží nebo jejich zkreslením vystavuje možnosti poškození dobrého jména  
prodávajícího, jeho uvedení v omyl, a případného možného trestního stíhání. 
2.    Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu 
www.darkydnes.cz jsou závazné. Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito 
obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu. 
3.    Objednávka je základem (návrhem) pro kupní smlouvu. Kupní smlouva vzniká v  
okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím, tedy převzetím zboží kupujícím v místě 
dodání uvedeném v registračním formuláři. 
4.    Podmínkou pro podání objednávky je zadání fakturačních údajů (případně údajů  
pro doručení zboží) kupujícího. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a 
pravdivé. 
5.    Dodavatel si vyhrazuje právo ověření pravdivosti uvedených údajů před realizací  
dodávky objednaného zboží. 
6.    V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů může být dodavatel  
vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s  
chybnou objednávkou (balení, zbytečná doprava na určenou adresu a zpět) budou  
vymáhány na kupujícím. 
7.    V případě uvedení nepravdivých údajů (například místo dodání, jméno kupujícího, 
kontaktní adresa a telefon) může dojít k poškození jména firmy Art On-line s. r. o.  a kupující 
se vystavuje  
možnosti trestního stíhání za poškození jména a pověsti dodavatelské firmy. 
8.    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení  
předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném. Reklamační řád pro obchod www.darkydnes.cz

Obecná ustanovení
Tento reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., 
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "občanský zákoník"), 
upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky. 
•    Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době. 
•    Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a 
kupujícím. 

Rozsah záruky
Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během 
záruční doby.

Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají: 
•    pokud nebyla vada reklamována v záruční době 
•    při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím 
•    při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích 
•    při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým 
návodem k obsluze 
•    porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil 
•    poškozením zboží působením živlů 

Záruční doba 
•    Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční 
doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů. 
•    Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. 
•    Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující 
povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, 
kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání. 
•    Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je 
poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí 
zboží s novou součástkou). 

Nároky ze záruky
Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z 
občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. 
Kupující má zejména:
•    právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady jde-li o vadu odstranitelnou, 
právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady 
neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo 
odstoupit od kupní smlouvy 
•    právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vadu 
neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží 
•    právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vady 
odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží 
•    právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o 
jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci 

Potvrzení převzetí zboží kupujícím 
•    Kupující přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného 
poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem 
reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, 
upozorní neprodleně - do jednoho pracovního dne - písemně či telefonicky prodávajícího 
Důvody reklamace
Při reklamacích zboží se firma Art On-line s. r. o.  řídí platnými právními předpisy na ochranu 
spotřebitelů.
V případech, kdy jste obdrželi: 
•    zboží je poškozené nebo nefunkční 
•    zboží došlo nekompletní - pozor, pokud si objednáte více zboží s různou dodací 
lhůtou, je možné, že vám byla zásilka rozdělena. 
•    došlo vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší 
straně) 
můžete tyto zásilky reklamovat. 


Postup a místo uplatnění reklamace
Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné toto 
zboží doručit k reklamaci zpět. 
Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může 
požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené 
nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady. 

Reklamaci uplatněte na adrese firma Art On-line s. r. o., Hanáckého pluku 10 , 7272 00 
Olomouc. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku. 
Po obdržení výše uvedených náležitostí prodávající zahájí reklamační řízení u dodavatele, 
které je povinen vyřídit do 30-ti dnů od převzetí zboží od kupujícího nebo zasílatele. Pokud 
kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, 
vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též 
osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v 
den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud 
reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamce k vydání a předání 
kupujícímu. 
Pokud kupující prodávajícímu zboží k reklamaci zašle, pak též prodávající zašle zboží 
(opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla 
oprávněná) kupujícímu, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je 
vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, 
pokud reklamace nebyla oprávněná) předáno v dopravě na adresu kupujícího uvedenou v 
reklamaci. 
Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen 
po vyřízení reklamace zboží převzít. 

O výsledku reklamace je prodávající povinen sestavit reklamační protokol, který je po 
ukončení řízení zaslán nebo předán kupujícímu. O výsledku reklamačního řízení je kupující 
informován e-mailem nebo telefonicky. 

Bližší informace o stavu Vaší reklamace, popřípadě informace o reklamaci zboží v našem 
internetovém obchodě obecně, získáte na:  info@darkydnes.cz, nebo tel: 604-658719 


Závěrečná ustanovení
•    Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1. 2007. 

© 2006-12 DarkyDNES.cz
všechna práva vyhrazena
PR články | Zpětné odkazy
Obchodní podmínky a reklamační řád Doporučujeme